Passend Onderwijs

Passend Onderwijs

Passend onderwijs is ingevoerd omdat de manier waarop extra ondersteuning op school nu is geregeld was een aantal problemen kon geven. Het oude systeem heeft leerlinggebonden financiering, in de praktijk rugzakje genoemd.
Het doel van passend onderwijs is om de problemen van dit oude systeem op te lossen.

Nieuw samenwerkingsverband

Een samenwerkingsverband passend onderwijs is de vorm waarin scholen samenwerken op het terrein van passend onderwijs. De belangrijkste taak is het maken van een ondersteuningsplan waarin staat op welke manier het samenwerkingsverband ervoor gaat zorgen dat alle leerlingen een passende plek op een school krijgen. Naast het opstellen van het ondersteuningsplan heeft het samenwerkingsverband passend onderwijs de taak om te beslissen of een leerling wordt toegelaten tot het (voortgezet) speciaal onderwijs. Het bevoegd gezag van de school waar de leerling is aangemeld of ingeschreven, vraagt hiervoor een toelaatbaarheidsverklaring aan bij het samenwerkingsverband. Ons nieuwe samenwerkingsverband krijgt heeft als aanduiding: po 2814

Ondersteuningsplan
Het samenwerkingsverband passend onderwijs maakt een ondersteuningsplan. Hierin staan de afspraken die alle scholen binnen het samenwerkingsverband met elkaar maken. De wet schrijft voor wat er in het ondersteuningsplan geregeld moet worden. Er moet ten minste iedere 4 jaar een ondersteuningsplan gemaakt worden, maar het mag ook vaker. In het ondersteuningsplan komt onder andere te staan hoe het toelatingsbeleid binnen het samenwerkingsverband is, hoe de toewijzing van extra ondersteuning wordt georganiseerd en welke visie het samenwerkingsverband heeft op passend onderwijs.
Ook staat in het ondersteuningsplan welke basisondersteuning iedere school in de regio moet bieden, en hoe men ouders informeert over de werkwijze van het samenwerkingsverband en over de ondersteuning die ouders kunnen krijgen.

Schoolondersteuningsprofiel
Scholen stellen een schoolondersteuningsprofiel op. Hierin geven zij aan welke onderwijsondersteuning ze aan leerlingen kunnen bieden.

Passend onderwijs in de praktijk

Ouders melden hun kind aan bij de school die hun voorkeur heeft. Binnen 6 tot 10 weken moet de school een zo passend mogelijk aanbod op de eigen, een andere reguliere of een speciale school binnen de regio regelen. De school heeft dus een zorgplicht. De school regelt de extra ondersteuning in de klas of een plek op een andere school of de plaatsing in het speciaal onderwijs. Ouders hoeven dus niet meer zelf een ingewikkelde indicatieprocedure te doorlopen. De landelijke indicatiesystematiek wordt afgeschaft. De onderwijsbehoefte is dus het uitgangspunt. Scholen stellen een schoolondersteuningsprofiel op. Hierin geven zij aan welke onderwijsondersteuning ze aan leerlingen kunnen bieden. De school bekijkt in overleg met ouders welke extra begeleiding een leerling krijgt, welk eindniveau de leerling naar verwachting kan halen en welke extra ondersteuning en eventuele zorg nodig is om dit te kunnen bereiken. Dit staat beschreven in het zogenoemde ontwikkelingsperspectief.

Er wordt voor ieder kind dat extra ondersteuning nodig heeft een arrangement op maat gemaakt. Daarbij wordt uitgegaan van wat het kind nodig heeft. De financiering voor de ondersteuning is binnen passend onderwijs flexibeler en breder inzetbaar. Dat maakt het voor scholen nog beter mogelijk om ondersteuning te bieden voor alle kinderen die dit nodig hebben.

Scholen hebben een zorgplicht. Dat betekent dat schoolbesturen voor elk kind een passende onderwijsplek moeten bieden. Op de school waar u uw kind aanmeldt, eventueel met extra ondersteuning, of op een andere school in het regulier of speciaal (basis)onderwijs binnen samenwerkingsverband PO Midden Holland. Zorgplicht wil dus niet zeggen dat scholen verplicht alle leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte moeten opvangen. Als het schoolbestuur zelf niet kan voldoen aan de ondersteuningsbehoefte van een kind, dan zorgt het schoolbestuur voor een passende plek op een school van een van de samenwerkingspartners. Het speciaal (basis)onderwijs bestaat (nog).